Algemene Voorwaarden


ALGEMENE VOORWAARDEN VAN UWALARM.COM
ARTIKEL 1 DEFINITIES
Onder opdrachtgever wordt in deze algemene voorwaarden verstaan de opdrachtgever
die met UWALARM.COM een overeenkomst aangaat of wil aangaan.


Onder opdrachtgever wordt in deze algemene voorwaarden verstaan de opdrachtgever die is een natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf bij zijn relatie met UWALARM.COM.

ARTIKEL 2 TOEPASSINGEN
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, leveringen,
diensten en/of overeenkomsten van UWALARM.COM,
behoudens wanneer door UWALARM.COM uitdrukkelijk schriftelijk
anders werd overeengekomen.
ARTIKEL 3 AANBIEDINGEN
3.1
Alle door UWALARM.COM gedane aanbiedingen, in welke vorm dan ook,
zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
3.2
Toezending van aanbiedingen en/of (andere) documentatie verplicht UWALARM.COM niet tot acceptatie van enige opdracht. Niet-acceptatie wordt door UWALARM.COM zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen 14 dagen aan de opdrachtgever ter kennis gebracht.
ARTIKEL 4 OVEREENKOMST
4.1
Behoudens het hierna gestelde komt een overeenkomst met UWALARM.COM eerst dan tot stand nadat deze door UWALARM.COM
schriftelijk werd aanvaard, respectievelijk werd bevestigd. De
opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven tenzij de opdrachtgever daartegen binnen 14 dagen na datum van de opdrachtbevestiging schriftelijk heeft geprotesteerd.


4.2 Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen binden UWALARM.COM slechts indien deze door UWALARM.COM schriftelijk zijn bevestigd.
4.3
Iedere overeenkomst wordt door UWALARM.COM aangegaan onder de
opschortende voorwaarde dat de opdrachtgever
uitsluitend ter beoordeling aan UWALARM.COM – voldoende
kredietwaardig is voor de geldelijke nakoming van de
overeenkomst. Dientengevolge is UWALARM.COM gerechtigd bij of na
het aangaan van de overeenkomst, van de
opdrachtgever zekerheid te eisen dat zowel aan de betalings-, als aan de overige
verplichtingen voldaan zal worden.
ARTIKEL 5 VERPLICHTINGEN UWALARM.COM
UWALARM.COM verplicht zich tot het verrichten van normale diensten
verband houdende met een meldkamer of support, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
ARTIKEL 6 MELDINGSPLICHT
Indien aan UWALARM.COM of haar personeel een strafbaar feit blijkt,
wordt dit aan opdrachtgever gerapporteerd
die omtrent aangifte bij de politie van het strafbaar feit beslist.
ARTIKEL 7 GEHEIMHOUDING
Pagina 1
algemene voorwaarden
UWALARM.COM zal de gegevens die haar op grond van de overeenkomst
met opdrachtgever ter kennis zijn gekomen
vertrouwelijk behandelen en eenzelfde verplichting van haar medewerkers
verlangen.
ARTIKEL 8 PRIJZEN
8.1
Prijzen zijn exclusief B.T.W. tenzij anders vermeld.
8.2
UWALARM.COM is gerechtigd om na totstandkoming van de overeenkomst aan de opdrachtgever tariefsverhogingen door te
berekenen waarbij de opdrachtgever gerechtigd is binnen één maand na melding van het tariefsverhoging de overeenkomst schriftelijk te beëindigen.
Doorberekend zullen onder meer kunnen worden: kosten- en loonkostenstijgingen en
de invoering over wijziging van door overheidswege opgelegde belastingen en/of
heffingen die optreden na totstandkoming van de overeenkomst.
ARTIKEL 9 BETALINGEN
9.1
Betalingen dienen bij vooruitbetaling te geschieden zonder recht op korting of compensatie binnen 30 dagen na factuurdatum.
Maandelijkse en jaarlijkse abonnementen kunnen met IDEAL betaald worden en zullen bij kennisgeving automatisch doorlopen.
Bij het verstrekken van gratis producten voor alarmontvangst zal minimaal een jaaraansluiting gerekend worden.
9.2
Betaling met betrekking tot het verrichten van bewakingsdiensten, anders dan
sleutelbeheer, worden, in afwijking van het bepaalde in het eerste lid, over elke voorafgaande maand in rekening gebracht.
9.3
Indien opdrachtgever niet binnen de gestelde betalingstermijn zijn
verplichtingen nakomt, is hij van rechtswege in
gebreke en over het verschuldigde bedrag een vertragingsrente van 1,5 % per maand verschuldigd waarbij voor een
gedeelte van een maand een maand wordt gerekend.
9.4
Indien de opdrachtgever niet tijdig betaalt heeft UWALARM.COM het
recht haar werkzaamheden op te schorten dan wel de
overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden. Hiertoe zal UWALARM.COM echter pas overgaan nadat de opdrachtgever minimaal tweemaal tot voldoening van zijn verplichtingen werd aangemaand.
9.5
Alle kosten met betrekking tot de invordering van het door opdrachtgever verschuldigde en niet tijdige betaalde, zijn voor rekening van opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten bedragen ten minste 15 % van het verschuldigde bedrag met een minimum van a € 200,– en zijn direct verschuldigd en opeisbaar zodra de betreffende vordering ter incasso uit handen is gegeven.
ARTIKEL 10 VERPLICHTINGEN OPDRACHTGEVER
10.1
De opdrachtgever is gehouden UWALARM.COM met alle mogelijke
middelen en tijdig in de gelegenheid te stellen de
overeengekomen diensten en werkzaamheden te verrichten.
10.2
Opdrachtgever is gehouden alle in het kader van de overeengekomen diensten en werkzaamheden door UWALARM.COM
gegeven voorschriften op te volgen of te doen opvolgen.
Pagina 2
algemene voorwaarden
10.3 Opdrachtgever is verplicht zo snel mogelijk alle moeilijkheden of storingen die de dienstverlening van UWALARM.COM verhinderen of bemoeilijken te verhelpen.
10.4
Opdrachtgever is verplicht bij beëindiging van de werkzaamheden de doormelding naar de centrale van meldkamer UWALARM.COM
te verbreken en geprogrammeerde telefoonnummers en/of IP adressen van UWALARM.COM te verwijderen.
ARTIKEL 11 DUUR
Meldkamer UWALARM.COM is direct opzegbaar, eventueel vooraf betaalde maanden worden terugbetaald.
ARTIKEL 12 BEËINDIGING
12.1
Ook indien de opdrachtgever met nakoming van andere verplichtingen jegens UWALARM.COM in gebreke blijft, is UWALARM.COM
bevoegd haar verplichtingen op te schorten, dan wel de overeenkomst
buitengerechtelijk te ontbinden, onverminderd het recht
op volledige vergoeding van kosten, schade en rente, conform het hierboven bij niet tijdige betaling onder 9.5 vermelde.
12.2
De bevoegdheid tot opschorting en ontbinding komt UWALARM.COM
eveneens toe indien:
– De opdrachtgever voorlopige surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard;
– Executoriaal beslag op goederen van opdrachtgever wordt gelegd;
– Opdrachtgever het object waarop de overeenkomst betrekking heeft, verkoopt of verhuurt, dan wel niet langer huurder is van het object;
– Opdrachtgever -in het geval van een overeenkomst tot aansluiting op de alarmcentrale of tot het verrichten van particuliere bewakingsdiensten- nodeloos c.q.
verkeerd gebruik maakt van de door UWALARM.COM verstrekte dienst
verlening.
ARTIKEL 13 OVERMACHT
13.1
Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van partijen onafhankelijke c.q. onvoorzienbare omstandigheid
waardoor redelijkerwijs nakoming van de overeenkomst niet meer kan worden
verlangd.
13.2
Indien de overmacht naar het oordeel van UWALARM.COM van tijdelijke aard is, heeft UWALARM.COM het recht de uitvoering
van de overeenkomst zolang op te schorten, totdat de omstandigheden die de overmacht hebben opgeleverd zich niet meer voordoen.
13.3.
In geval van overmacht van blijvende aard dienen partijen een regeling te treffen over de ontbinding van de
overeenkomst en de daaraan verbonden gevolgen.
ARTIKEL 14 AANSPRAKELIJKHEID
14.1
UWALARM.COM is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door
toedoen van medewerkers of directie van UWALARM.COM behoudens
wanneer er sprake is van opzet bij de medewerkers of opzet en/of grove schuld van de directie van UWALARM.COM .
14.2
Pagina 3
algemene voorwaarden
Iedere aansprakelijkheid van UWALARM.COM vervalt in elk geval
indien door de opdrachtgever niet binnen de acht dagen na
bekendheid met het schade toebrengende feit schriftelijk bij UWALARM.COM wordt gereclameerd.

Bij consumenten beloopt
laatst gemelde termijn de duur van één jaar.
14.3 UWALARM.COM is voorts niet aansprakelijk voor:
– bedrijfsschade en/of gevolgschade;
– schade die bij de uitvoering van de werkzaamheden redelijkerwijs niet te vermijden is;
– schade veroorzaakt door personeel van UWALARM.COM ;
14.4
De aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat de opdrachtgever uit hoofde van de met UWALARM.COM gesloten
overeenkomst gedurende een jaar aan UWALARM.COM verschuldigd is en voorts in elk geval gemaximeerd tot het bedrag dat
door de verzekeraar aan UWALARM.COM wordt uitgekeerd ter zake van de door de opdrachtgever geleden schade.
ARTIKEL 15 VERZEKERING
15.1
Opdrachtgever verplicht zich voor eigen rekening en risico de in het kader van bewakingswerkzaamheden en door
de aansluiting op de alarmcentrale te bewaken objecten afdoende te verzekeren en verzekerd te houden.
15.2
UWALARM.COM is niet aansprakelijk voor schade indien de
opdrachtgever zich tegen de betreffende schade heeft verzekerd,
dan wel zich redelijkerwijs had kunnen verzekeren. De opdrachtgever vrijwaart UWALARM.COM voor eventuele
regresaanspraken van verzekeraars uit hoofde van door UWALARM.COM veroorzaakte schade.
ARTIKEL 16 VRIJWARING
De opdrachtgever is gehouden UWALARM.COM te vrijwaren tegen iedere actie van derden ter zake van enig feit waar
voor de aansprakelijkheid van UWALARM.COM ten opzichte van de
opdrachtgever is uitgesloten.
ARTIKEL 17 TOEPASSELIJK RECHT
Alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, zijn
onderworpen aan het Nederlandse recht.
ARTIKEL 18 GESCHILLEN
Alle geschillen tussen partijen zullen in eerste instantie worden berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Arnhem. Consumenten hebben het recht om – indien UWALARM.COM zich op dit beding beroept – binnen één maand na de daartoe strekkende mededeling van UWALARM.COM het hier bepaalde terzijde te stellen en te kiezen voor
behandeling van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter.
ARTIKEL 19 VERZEKERING
De gebruiker cq. aanbieder van onze dienstverlening is ervan bewust dat onze dienstverlening geen PAC (Particuliere Alarm Centrale) is.
Het is verstandig om uw verzekeringsmaatschappij te raadplegen bij wijzigingen.
UWALARM.COM is niet verantwoordelijk voor een eventueel verkeerd gemaakte risicoanalyse van uw installateur.